DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
MEHMET ÖZÇELİK
MEHMET ÖZÇELİK
Giriş Tarihi : 03-12-2021 21:45

ÇALIŞMA VE FAİZ

 

“Âyette:”İnsanın ancak çalışması vardır.”[1]mûcibince;insanın önemi,ürettiği çalışması ile orantılıdır.

Toplumun varlığı ve varlığının devamı üreticiliğindedir..Devamlı tüketen toplum,bu boşluğunu ancak çalışma ve üretim ile kapatacaktır.

Bir zamanlar müslüman olanlar yine müslüman olanları ve hatta içlerinde iyi niyetli olmayanları,onların şahsında İslâmiyeti tenkit etmek üzere müslümanların çalışmadıklarını,fakir kaldıklarını ve ilerlemeyip bununda gündemde kalmasını sağlarlardı.

Ancak kendileri ilerledi de tutan mı oldu?Füze yaptılar da kapağını çalan mı oldu?kısaca sürekli yapmadıklarını ve de yapamadıklarının faturasını birilerine çıkartmak üzere,ithamda bulunurlardı!

Birde ilerlemek için yolların açılması,vasıtaların olması gerekti. Bir asırdır elleri,kolları bağlanan şu milletin bulunduğu durumunda göz ardı edilmemesi gerekirdi.

Olumsuzluk her zaman için olumsuzluktur,tasvib edilemez.

Nitekim 1980 yılından itibaren önü açılan,vasıtaları temin edip yakalayan şu millet,diğer milletlerin yollarına girmeye namzed oldu.

Her ne sebeble olursa olsun,çalışma düşüncesi hiç bulunmasa idi,buralardan kalktılar diyar diyar Almanyalara çalışmaya gidilmezdi!

Ve gelişme yoluna girildi.

Ancak şimdi şikayetin çehresi daha da değişti. Oda;Müslümanlar şirketler suretinde çok zengin oluyorlar. Devleti ele geçirmezler mi?

Bundan rahatsız olunmakla kalınmıyor,çeşitli vesilelerle engelleme yoluna gidiliyordu. Tam bir tezad!

İster istemez insan düşünüyor! Bu gün zengin olmaya çalışan bu insanların zengin olmamasına yani fakir kalmasına çalışanlar olmaya ki;dünde fakir kalmalarına,fakir olmalarına çalışanlar olmasın???

Teşvik edilmesi gerekirken engellemeye,en azından şikayet edilmesi neden?

Dünde köprüye karşı çıkılmış,fabrikalar,araçlar yakılmıştı. Acaba aynı zihniyetin teraneleri mi?

Dünyada emsali görülmeyen ve de görülmeyecek olan bir uygulama.

Toplumda,üzerinde durulması gereken bir durum varsa,oda toplumu yıllardır geri bırakıp çökerten enflasyon canavarıdır. Bunu ortadan kaldıracak da zenginliktir. Ve o zenginliğin de üretimde kullanılmasıyla olur.

Enflasyonun ana kaynaklarından biri ve birincisi,faizdir. Yani paranın üretimde değil,atıl olarak çalıştırılmayıp tüketilmesindedir.

Yatırıma yatırılmayıp,faize yatırılan para ölü paradır. Ve bunun gideri topluma yansıtılacağın dolayı,toplumun kanı emilecektir. Nitekim kaçak elektriklerin açığının faturalara yansıtılması gibi…

Paraların toplumda tedavülde olmayıp,toplum hayatından emilerek faize yatırılan yatık para,toplumun umum kesiminde yatmasına sebeb olmakla çalışma hayatında bir hareket olacaktır.

Oysa toplumdan çekilerek alınan ve de olamayan parayla ne alınıp,ne satılacaktır?

İstikrarsızlığı arttırarak[2] ,cahiliye döneminde uygulanan[3],açtığı bir çok zararlarından[4]dolayı İslamiyet tarafından kesin olarak yasaklanan faiz[5]

Yasaklanmasının sebebleri içerisinde;

1)Sömürüye dönüşen bir zulüm oluşudur. Temel bir çalışma ortamını kaldırmaktadır. İhtiyaç içinde olanları desteklemeye vesile olması gerekirken,tersi olması.

2)Faizin,serveti yoksuldan alıp,zengine vermesi,böylece servet dağılımındaki eşitsizliği sürekli olarak arttırmasıdır.

3)Faizin kazançlarını yığılmış bir servetten elde etmeye başlamış,atıl bir halk sınıfı meydana getiriyor olmasıdır.

M. Hamidullah ise;”Yasaklanışının nedenini faiz kurumunun getirdiği tek taraflı risk olarak değerlendirir ve neticede=

a)Faiz adaleti ihlal etmektedir.

b)Ve İslâmdaki-emeksiz karşılık beklenmez.-ilkesiyle ters düşmektedir.

Bu konuda F. Üçışık şöyle der:”Faiz,hukukta medeni semer olarak ifade edilmekte,yani verilenin ötesinde ayrıca ek bir değerini ifadesi anlamını taşımaktadır.”[6]

Kullanmayıp da bankaya yatıran kişi,işçinin ve diğer kesimlerin ondan istifadesini engellemektedir.

Faizde para para kazanıyor. Bir üretimi veya mamulü ortaya çıkarıp da kazanmıyor.

Bankadan faizle para alarak iş yapan bir kimse,belki de karının yarısını bankaya verecek,bu zararını çıkarmak için malın fiyatını arttırma yoluna gidecektir. Buda enflasyonu otomatikman arttıracaktır.

Ve birde zarar etmişse bu zarar yerinde ve sabit kalmayacak,katlanarak artış gösterecektir. Özür kabul etmeyen canavar.

Faizde zengin daha da zengin,fakir daha da fakir olur.

Faizde esas maddedir. iyilik gibi esaslar yoktur. İslam da madde esas olmayıp,iyilik esastır. Ve mal sadece zenginlerin ellerinde dolaşan bir metadır.

Her şeyde ölçü ekonomi olur. Parada nüfuz sahibi olunca,her şeyde nüfuz sahibi olmaya çalışır ve böylece birkaç kişi;kendi kokmuş ve kokuşmuş hevesine göre halkı yönlendirmeye çalışır.

Enflasyonda en büyük amildir. Sen çalış ben yiyeyim! Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne!Egoist fikri toplumda hakim olur.

Batının ekonomi durumu,kendisinden aşağıdakinin sırtına basıp yükselmekte ve kendi içinde mağdurları bulundurmaktadır.

Faiz yerine şirketleşme yoluna gidilmelidir.[7]

Faiz yerine borç ve kredi verilmelidir. Mesela;

a)Karz-ı Hasen b)Mudârebe (Birinden sermaye,öbüründen emek) c)Murâbaha (Kâr,ticaret)

d)Şirketleşme e)Zekât

Zira zekât”İktisadi açıdan,yatırımda kullanılmamış sermaye otuz yılda yüzde 2,5 yıllık mecburi zekâtla kaybolabileceği için,zekât gelirin üretime dönük yatırımlara aktarılmasının teşvikçisidir. Üretime yatırım yapmak,toplumun zenginliğini arttırır,iş alanları açar ve tahsis olunan yüzde 2,5 zekât vergisinden daha fazlasını üretir.”[8]

İşte faizle kamburlaşan devletlerden örnekler;Mısır,Brezilya,Arjantin,Yugoslavya.

İngiliz casusu olan Hempher itiraflarında şöyle der:” Faizin her şeklini yaymak lazımdır. Zira faiz,milli ekonomiyi harab ettiği gibi,müslümanları,Kur’an-ın kanununa karşı gelmelerine de alıştırır. Zira insan,bir kanunu ihlal edince,artık diğer kanunları da,ihlal etmesi kolay olur. Onlara,kat kat olanının haram olduğunu,çünki Kur’an-da:”Faizi kat kat olarak yemeyin.”[9]denildiğini ve binaenaleyh faizin her şeklinin haram olmadığını belirtmek lazımdır. (Ödünç vermede faiz iki nevidir=Birincisi,(Basit faiz)olup,ödünç verirken,vakti tayin edilmez;fazla ödemesi sözleşilir. Bu faizin çok azı,bir dirhem fazla ödemeği şart etmesi de büyük günahdır.

İkincisi(Mudaâf faiz )olup,belli zaman sonra aynı miktar ödemesi, ödeyemezse, ödenecek miktar ve ödeme zamanı arttırılır,yukarıdaki âyeti kerime mudaâf faizi bildirmektedir.)[10]

Hukuki olarak değil,ancak topluma açmış olduğu zararlardan dolayı hadis-de:” Bir dirhem faiz (almak veya vermek)otuz zinadan daha günahtır.”buyurulmuştur.

Buradan hareketle,Bediüzzaman’ın toplumun iki hastalığını tesbit ve bunun devasını teşhis sadedinde söylemiş olduğu;

“Sen çalış ben yiyeyim.”yani bir sermayedarın oturduğu yerde,kısa bir zamanda milyarları kazanırken,yerin altında çalışan bir ücretlinin uzun zamanda zorla geçimini kazanması dengesizliğine İslâmiyetin en büyük reçetesi olan”Faizi haram,çalışmayı helal kılması”[11]ile toplumdaki denge unsurunun bir ciheti böylece sağlanmış olmaktadır.

Diğer hastalık ki;”Ben tok olduktan sonra,başkası açlıktan ölse bana ne!”egoist ve nefis-perest bir düşünceyi,Hadis’de belirlenen hassasiyet ile ki:” Kendisi tok iken,komşusu aç yatan bizden (ve gerçek bir mü’min)değildir”

Buna çare olarak zekâtın farziyeti ile[12];zengin ile fakir arasındaki uçurum zekât köprüsüyle ki Hadis’de:”Zekât İslâmın köprüsüdür.”ifadesiyle kapatılmış olmaktadır.

Ribâ’nın yani faizin İslâm memleketi olmayan Dar-ı Harbde sadece Hanefi mezhebine göre Helal olacağına dair görüş belirtilirken[13];ahsen olan bu fetva ve ruhsatın ötesinde Takva ve azimet ciheti olan,alınmamasıdır.

Fetvadaki hikmet ciheti;mevcut paranın dar-ı harpteki devletin ve devletlerin güçlenmesine vesile olacağı,onu zayıflatma amacı düşüncesinden hareket edilmekte olduğu ifade edilir.

Özetle;Batıl yolla[14] ve haksız yere yenilen[15] faizin malı arttırmayacağı[16],belki bereketini gidereceğini[17],faizi yiyenlerin ise kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkacaklarını[18],imanın gereği olarak mevcut faiz alacaklarının terk edilmesini[19],yapılmadığında ise;Allah ve Rasulü tarafından açılan bir savaşla[20] karşı karşıya kalınıp,geçmişte de men edildikleri halde yahudilerin bir hususiyeti olup,yapmakta oldukları[21],o cihetle de onlara benzenileceği Kur’an-ı Kerimde beyan buyurulmuştur.

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Necm.39.

[2] Bkn.zaman gaz.11-1-1992.

[3] Agg.13-3-1992.

[4] Agg.31-1,ve-1-2-1994.

[5] Bakara.276,278-279,Al-i İmran.131-136,Nisa.160-161,Rum.39,Geniş bilgi için bak.TDV.İslam Ans. 12 / 110-126,zafer der.Aralık.1997.sh.20,Kitab-ı Mukaddes.sh.126.

[6] Aksiyon der.15-17-Nisan.1995.sh.52.

[7] zaman gaz.14-3-1992.

[8] İslam kültür atlası.İ.R.Faruki,L.L.Faruki,çev.M.O.Kibaroğlu,Z.O.Kibaroğlu.sh.166.

[9] Al-i İmran.130.

[10] Hempher’in İtirafları.M.S.Gümüş.sh.45.

[11] Bakara.275.

[12] Bkn.Kur’an-ı Kerim Fihristi.N.Yüksel.136-137,bkn.Kütüb-ü Sitte.Prof.İ.Canan.7.cilt.

[13] Bkn.Hak Dini Kur’an Dili.E.H.Yazır. 2 /970.

[14] Nisa.29.

[15] Bakara.185.

[16] Rum.39.

[17] Bakara.276.

[18] Bakara.275.

[19] Bakara.278.

[20] Bakara.279.

[21] Nisa.160-161.

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
MEHMET ÖZÇELİK

MEHMET ÖZÇELİK

DİĞER YAZILARI BEDDUA ALAN ZİHNİYET İFLAH OLMAZ 07-01-2022 18:13 TERÖRÜN KAYNAKLARI 31-12-2021 21:11 MASKELER DÜŞTÜ 26-12-2021 18:08 MECLİS Mİ TEMİZLENMELİ MİLLET Mİ 19-12-2021 11:19 İÇERDEKİ KATRAN 11-12-2021 16:17 ÇALIŞMA VE FAİZ 03-12-2021 21:45 FAİZLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE GİBİDİR 27-11-2021 22:26 HANGİ HELALLEŞME 19-11-2021 21:21 ŞAHSİYET KAYBI 15-11-2021 13:43 AĞIR BİR İMTİHAN 07-11-2021 21:13 YASAK AĞAÇ 31-10-2021 13:57 FIKIH BİLMEZ BEDEVİLER 24-10-2021 16:40 ZAMANIN SAMİRİSİ VE PAVLUSLARI 16-10-2021 12:18 NÜFUS PLANLAMASI- EGOİZM 02-10-2021 12:56 RUHLAR MÜSABAKADA 13-09-2021 22:20 YÜZ YILLIK DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 29-08-2021 10:33 ÖLÜŞ VE DOĞUŞ KÖPRÜSÜ 15 TEMMUZ OLDU 13-07-2021 08:56 TÜRKİYE’DE SOLCULUK 09-07-2021 14:44 EĞİTİMİN GELECEĞİ GELECEĞİN EĞİTİMİ 04-07-2021 13:38 BİZİM ARSLANLAR 30-06-2021 17:18 TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR 14-06-2021 17:07 MİLLETE DARBE 27-05-2021 11:25 YENİ OYUN VE YENİ DÜNYA 24-05-2021 19:18 KADER AĞLARINI ÖRÜYOR 21-05-2021 11:45 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 11-04-2021 22:01 BOZUK AYAR 07-04-2021 06:26 AİLEDEKİ YANGIN 03-04-2021 12:28 BERAT KANDİLİ 27-03-2021 09:01 ZAMANIN MÜSTESNASI BEDİ’ÜZZAMAN 21-03-2021 12:31 ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ 18-03-2021 17:15 OSMANLILARIN TORUNLARI GELİYOR 13-03-2021 12:43 Mİ’RAÇ 08-03-2021 10:26 ÇOKTAN FRANSIZMIŞIZ... 04-03-2021 20:33 KUŞATMA FAALİYETİ 24-02-2021 20:17 DEVLETLER ZULÜMLE YIKILIR 20-02-2021 11:27 ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ 12-02-2021 21:30 BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE 06-02-2021 12:35 BİDEN’IN AYAK SESLERİ 02-02-2021 19:45 HURDALAR VE HURDALIKLAR 30-01-2021 13:43 FİTNE ÜSLERİ 25-01-2021 20:08 ENDİŞELİYİZ 19-01-2021 15:19 GLADİSTONCA MI ? 04-12-2020 09:37 RUH BEDEN İZDİVACI 29-11-2020 21:16 BİZDE GİDECEĞİZ ALDANMAKTA FAYDA YOK 22-11-2020 13:46 HRİSTİYANLIĞA REDDİYE 14-11-2020 15:49 TALAN EDİLEN BAĞIMIZ 04-11-2020 19:20 FECRİ SADIK DOĞUYOR 03-11-2020 20:34 KÜSTAHCA VE KABACA 25-10-2020 11:15 DARBECİLER DERBEDER OLSUN IŞIKLARI SÖNSÜN 16-10-2020 17:33 DİN TAHRİFÇİLERİ 10-10-2020 18:44 KOŞTURMACA 05-10-2020 06:31 TİMSAH GÖZYAŞLARI 26-09-2020 13:02 SAVAŞ ÇIKAR MI ? 19-09-2020 07:48 TASLAK 12-09-2020 13:22 İÇTE VE DIŞTAKİ KİRLİ ÇARKLAR 05-09-2020 12:56 DEŞİFRE 28-08-2020 18:03 SEVİNEMEDİLER 22-08-2020 13:44 AHLAK BAKANLIĞI KURULMALI 13-08-2020 11:33 BEYRUTUN 11 EYLÜLÜ 07-08-2020 14:45 DÜNYA İMTİHANDA 01-08-2020 18:56 DİNİ KOLAYLIKLAR 27-07-2020 10:38 SUYU BULANDIRMA 21-07-2020 11:11 BATININ BARBARLIĞI HALA SÜRÜYOR 18-07-2020 15:46 15 TEMMUZ İŞGAL HAREKETİ VE MÜTTEFİKLER İTTİFAKI 14-07-2020 16:35 NORMALLEŞME HUKUKLA VE HUKUKTA 11-07-2020 14:51 VAH AYASOFYAM VAH 24-06-2020 19:05 AHLAK DIŞI YAKLAŞIM 18-06-2020 09:44 DEĞİŞMEYEN VİRÜSLÜ ZİHNİYET 12-06-2020 13:18 FİNAL 02-06-2020 11:04 MİLLETE DARBE 27-05-2020 17:05 ADETTEN İBADETE 22-05-2020 18:41 RABBİNİ TESBİH ET 18-05-2020 22:37 GÖR GEL – DÖN GEL 15-05-2020 16:02 ÇİLEDEYİZ...İNZİVADAYIZ...İ’TİKAFTAYIZ... 09-05-2020 20:04 UR/ VÜCUTTAKİ İRİN VE KUSMUK 28-04-2020 18:33 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 23-04-2020 23:44 GÖÇÜŞ VE GEÇİŞ 22-04-2020 14:28 VÜCUDUN KALKANI TEMİZLİK 17-04-2020 13:46 SULAR DURULUNCA... 14-04-2020 11:46 YALAKA 06-04-2020 20:18 İŞTE SEN BUSUN!!! ACZİYETİNİ BİL VE ANLA!!! 30-03-2020 10:22 DİN KOLAYLIKTIR 22-03-2020 14:22 TEMİZLİK Mİ KİRLİLİK Mİ ? 19-03-2020 21:33 TAŞIYICI 16-03-2020 19:15 BENİM YAPAMADIĞIMI BİR VİRÜS YAPTI 15-03-2020 22:37 Kimin Eli Kimin Cebinde 11-03-2020 14:43 İKİNCİ ŞAH İSMAİL VAKASI 29-02-2020 13:57 TÖKEZLEMEMELİYİZ 24-02-2020 15:31 SON KALE 17-02-2020 13:01 AKIL KİLİTLENMESİ 10-02-2020 16:03 VİRÜS SAVAŞI- GÜNAHLARIN ÜRÜNÜ 01-02-2020 10:24 BÜYÜK DEPREM 27-01-2020 11:40 DÜŞÜN 21-01-2020 16:23 VAHŞET VE DEHŞET 12-01-2020 19:00 ŞİANIN YAYILMACI POLİTİKA TEMSİLCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ 06-01-2020 10:13 MAN KAFA O KAFA 30-12-2019 14:45 ABD BİZDEN Mİ BESLENİYOR ? 22-12-2019 14:26 BEN-İM ÖNÜMDEKİ BENDLER 08-12-2019 09:03 YA O OLMASAYDI 27-11-2019 18:04 ÖLÜMDE HAYAT VAR 16-11-2019 21:06 ERDOĞAN DOĞRU MU YAPIYOR ? SAYIN CUMHURBAŞKANI (M) … 11-11-2019 19:20 DERİNDEKİ SAVAŞ 07-11-2019 20:54 DİZGİN ORDU DİZGİNİ ELİNE ALDI 06-11-2019 13:44 İSLÂM DÜNYASI MİSYONER KUŞATMASINDA 28-10-2019 20:49 O VE BEN 23-10-2019 21:00 PINARLARI KURUTAN BATAKLIK 13-10-2019 12:07 SİLİNMEYEN LEKE 07-10-2019 16:49 TÜRKİYE ŞAHLANIYOR 03-10-2019 23:05 PKK MEŞRULAŞTIRILIYORMU ? 08-09-2019 11:14 İhanet Şebekesi Nato 28-07-2019 21:49 İŞGAL 19-07-2019 19:54 DÜĞÜN EVİNİN DEFCİSİ 11-07-2019 14:12 ERGENEKON YOKMUYMUŞ !! 05-07-2019 17:34 AKPARTİYE OY VERMEYECEKMİŞ.. NEDEN Mİ? 28-06-2019 23:12 Kuşatma 25-06-2019 11:32 FENER RUM PATRİĞİ GREGORİUS-UN İHANETİ 28-05-2019 03:23 Ayrılan Yollar 24-05-2019 10:53 RAMAZAN TENBİHNÂMELERİ 18-05-2019 18:54 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 15-05-2019 20:29 HEDEFTEKİ İRAN 09-05-2019 16:38 KADİR MISIROĞLU-NU RAHMETLE YADEDİYORUM 07-05-2019 16:05 İSLAMCILIK VE İSLAMCI YAZARLAR ÜZERİNE 03-05-2019 09:50 BU MEMLEKET PKK VE DESTEKÇİLERİNE TESLİM EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜKTÜR 26-04-2019 11:09 HERŞEY İFŞA OLUYOR 14-04-2019 17:29 ALGI OPERASYONLARI 09-04-2019 21:23 MÜTEYAKKIZ VE BASİRETLİ OLMALI 05-04-2019 12:20 Allah Ayrıştıyor 01-04-2019 14:01 İPLERİ ECNEBİ ELİNDE OLAN DÜNYA SİYASETİ 29-03-2019 12:42 Zor ama gene de... 26-03-2019 10:19 BATI ÖLÜYOR HRİSTİYANLIK ÇÖKÜYOR 19-03-2019 16:55 TÜRKİYEDE BEKA MESELESİ YOK MU? 15-03-2019 08:59 ALÇAKÇA SÖYLENEN ALÇAK SÖZLER 11-03-2019 19:46 Hain İçerde 07-03-2019 15:37 YETİŞİN! YANGIN VAR. MİLLİ EĞİTİM YANIYOR 24-02-2019 10:32 ZAMAN BEDİÜZZAMANI HAKLI ÇIKARDI 17-02-2019 06:17 TÜM OYUNLAR TÜRKİYE İÇİN 21-01-2019 11:36 ERGENEKON BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR 16-01-2019 09:32 GENÇLİK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ GİDECEK 12-01-2019 16:08 Lanetlendik 06-01-2019 19:00 SELEFİ PERDESİ 01-01-2019 09:55 NEYE ÖZGÜRLÜK ? 27-12-2018 11:19 SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER FRANSA 07-12-2018 15:12 CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA İNGİLİZ ELİ 03-12-2018 20:50 AKILCILIK - İŞRAKİYYUN 29-11-2018 16:14 EVLERİMİZİ SARAN VE SARSAN TEHLİKE - BOŞANMA 23-11-2018 09:17 FİL DİŞİ KULESİNDEKİ EĞİTİM 17-11-2018 10:45 HİKMETİ HÜKÜMETTEN HİKMETİ MEHMETE 12-11-2018 19:38 KISIR DÖNGÜ İÇİNDEKİ EĞİTİM 08-11-2018 20:48 BRUNSON MU HUKUK MU ? 14-10-2018 14:05 CEZALAR BIKTIRICI OLMAMALI 10-10-2018 20:05 MÜJDE! ÖĞRETMENLER OKUYOR 05-10-2018 21:14 FİTNE KAZANI ORTADOĞU 28-09-2018 20:53 KÜLTÜR (MÜ)VE İRFAN (MI) ? 25-09-2018 21:08 AVRUPA VE ABD-NİN TARİHİ SİCİLİ SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER PKK HAMİSİ – SAVAŞLARIN ANASI ALMANYA 20-09-2018 20:49 Darbeci Başı ABD 17-09-2018 18:41 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ RUS İLİŞKİLERİ 13-09-2018 15:07 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ AMERİKAN İLİŞKİLERİ-1-2- 07-09-2018 16:30 VATİKAN VE PAPALIK 05-09-2018 17:13 ABD- Yİ YIKAN DENGESİZ ADAM TRUMP 03-09-2018 18:15 SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER 28-08-2018 11:55 Kirli Geçmişiyle ve Geleceğiyle ABD 12-08-2018 10:50 MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR 11-08-2018 17:33 GÖNLÜ İMAR ETMELİ 09-08-2018 13:41 İMAR SAVAŞI 08-08-2018 18:46 DİNİ AKIMLAR 05-08-2018 12:15 KUDÜS 04-08-2018 13:33 Seyyah 03-08-2018 09:51 MAHVEDİLEN NESİL KİŞİLİK ARIYOR 03-07-2018 17:21 HAYATIN DALGALARLA İMTİHANI 29-06-2018 09:56 Eşyaya Hükmetmek 27-06-2018 11:20 25 Haziran 26-06-2018 10:21 Hissi Olmamalı 23-06-2018 19:22 SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2- 09-06-2018 15:18 SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ 07-06-2018 11:47 Batı ve Türkiye 06-06-2018 13:44 MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE 31-05-2018 23:47 Nefis ve Siz 28-05-2018 14:52 Sınanıyoruz 26-05-2018 18:55 Alem Nakış Nakış 19-05-2018 23:30 Ramazan Ayı ve Oruç 15-05-2018 19:22 Büyük Düşünme Zamanı 15-05-2018 11:52 Tebliğ Tebdil ve Tecdittir 12-05-2018 17:56 KUR'ANIN HARİMİNE SALDIRI 11-05-2018 20:45 1 MAYIS PROVAKATÖR BAYRAMI 01-05-2018 09:38 Berat Kandili 28-04-2018 09:52 STAJER ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER 20-04-2018 14:31 Hata Odaklı Eğitim 14-04-2018 14:29 Fitneleri Doğuran Fitne 10-04-2018 21:10 MUŞTU AYAĞA KALKAN TÜRKİYE 02-04-2018 15:55 İLK YARATILAN SES VE SÖZ OLDU 31-03-2018 20:47 EHL-İ SÜNNETTEN AYRILAN GÖRÜŞLER 29-03-2018 21:15 Zındıka Komitesi 26-03-2018 12:57 DUYGULAR HAYATIN PROĞRAMLARIDIR 17-03-2018 15:43 DİYANET GÜNCELLENMELİ 15-03-2018 10:30 GÜNCELLEMELİ Mİ GÜNCELLENMELİ Mİ 12-03-2018 14:44 Dünya Dostluk Yeri 11-03-2018 11:44 DIRAR YAPILI CEMAAT 04-03-2018 14:41 Kirli Teşkilatlar 26-02-2018 16:13 Veciz Sözler 23-02-2018 20:29 ZULMÜN VE KÜFRÜN KOLLARI 17-02-2018 16:01 Uyuyan Dev Uyanıyor 10-02-2018 12:56 Eğitimde Model 05-02-2018 21:55 ZİNCİRLERİNDEN KURTULAN TÜRKİYE 03-02-2018 19:06 ZAKKUM AĞACININ MEYVELERİ 24-01-2018 17:11 AFRİN - ZEYTİN DALI – OPERASYONU 21-01-2018 11:27 KİMDİR CAHİL? NEDİR CEHALET? 13-01-2018 20:30 NURA ÜFLEYENLER 01-01-2018 13:45 Allah’ım Sen Ne Kadar Büyüksün 27-12-2017 17:24 DÜNYAYI KİRLETEN BATI VE ABD 23-12-2017 10:33 Eğitime Nefes Aldırılmalı 16-12-2017 21:10 Musibetler Hayrın Kapısıdır 10-12-2017 20:08 ABD BAŞKANI TRUMP UN VAADLERİ 06-12-2017 21:44 Çıban Başı ABD 03-12-2017 19:21 DERİN DİN 29-11-2017 15:58 BURNU SÜRÜNSÜN O ÖĞRENCİNİN Kİ… 23-11-2017 18:54 Haşhaşi 18-11-2017 22:14 Rabbim Bizi Geri Gönder 12-11-2017 19:10 ŞERİAT – TARİKAT - HAKİKAT 01-11-2017 16:16 EVREN SONSUZ MU ? 27-10-2017 11:37 Kuran bize yeter 22-10-2017 06:39 Geldi İsmet Gitti Kısmet 17-10-2017 18:44 ĞARKAD AĞACI ABD 13-10-2017 15:04 İSLAMİ EKONOMİ 12-10-2017 09:26 Eğitim de İttifak Ediliyor mu ? 08-10-2017 21:43 BİTMEYEN MÜCADELE 29-09-2017 10:26 MUHARREM AYI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 20-09-2017 19:13 İSLAMIN İNTİBAHI 16-09-2017 17:46 DÜN VE BUGÜN 12-09-2017 22:33 DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI 09-09-2017 10:36 3. DÜNYA SAVAŞI İŞGAL SAVAŞIDIR 12-08-2017 08:16 SERZENİŞ 08-08-2017 12:21 İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR 06-08-2017 00:35 ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ 02-08-2017 15:45 ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR 29-07-2017 09:56 BROSELLA 27-07-2017 15:03 ADEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR 25-07-2017 17:28 KISA NOTLAR 21-07-2017 17:54 15 TEMMUZDAN 15 TEMMUZA 14-07-2017 17:40 EĞİTİM ÇIKMAZI 11-07-2017 08:06 CEBRAİL ŞEYTANLA BARIŞMAZ 26-06-2017 09:37 DARBECİ VE TEZGAHCILARI 10-06-2017 00:23 BU GECE ÇOK KAN AKACAK 06-06-2017 11:11 DNA VE İNSAN YAPISI 03-06-2017 14:12 RİSALE-İ NURUN KUDSİYETİ 01-06-2017 19:22 HAM SÖZLER 30-05-2017 16:52 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 27-05-2017 19:34 DİKEN VE YUMURTA KAVGASI 23-05-2017 14:05 ABD PROJESİ 19-05-2017 14:43 SÜNNETTE HACAMAT 16-05-2017 09:02 ADALET MERHAMETTEN ÖNCEDİR 13-05-2017 12:11 BERAT KANDİLİ 10-05-2017 11:40 ŞEYTANIN HİLESİ ZAYIFTIR 06-05-2017 15:06 NADASTAN ÇIKIŞ 30-04-2017 09:34 DENGE ŞAHSİYET 25-04-2017 09:58 SEVGİ PEYGAMBERİ 20-04-2017 21:23 REFERANDUM SONRASI NELER YAPMALI ? 16-04-2017 22:53 BİZİM OĞLANLAR BAŞARAMADI VE DE BAŞARAMAYACAK 13-04-2017 21:12 VEYL OLSUN BU ADAMA 09-04-2017 20:12 CANSIZLAR VE HALLERİ 06-04-2017 11:37 İMTİHAN 01-04-2017 12:14 ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ 29-03-2017 10:30 REFORM MU DEFORM MU ? 27-03-2017 17:47 İNSAN ALDANDI 25-03-2017 15:03 AZINLIK MI ÇOĞUNLUK MU ? 21-03-2017 08:13 BATI HALA BARBAR 17-03-2017 18:41 DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE 14-03-2017 17:50 BU MİLLİ EĞİTİM BİZİM Mİ ? 11-03-2017 13:48 DAVA MI YOKSA KAVGA MI ? 08-03-2017 09:26 BAŞARISIZLIKLAR ÜZERİNE KURULAN EĞİTİM SİSTEMİ 04-03-2017 22:46 TEHLİKE SÜRÜYOR 28-02-2017 18:09 KÂFİRLERDEN KİMSEYİ BIRAKMA 25-02-2017 13:48 İSLÂMA SALDIRI 22-02-2017 09:45 ALLAHLA SONSUZ DEK 18-02-2017 14:32 FETÖ CHP-Yİ BİTİRDİ 15-02-2017 08:15 NAMUS 11-02-2017 13:51 BİR ZAMANLAR ZAMAN YOKTU 08-02-2017 21:50 REJİM 06-02-2017 07:24 DEĞER VE ZENGİNLİKLERİMİZ 02-02-2017 09:48 DOLAR SAVAŞI 31-01-2017 10:27 ŞUURU KAYBETTİRİLEN BİR MİLLET 29-01-2017 11:49 KİRLİ İTTİFAK 27-01-2017 11:01 OSMANLIYLA KIYAS KIYAS-I MAAL FARIKTIR 25-01-2017 13:49 AHMAK DOST 23-01-2017 13:01 TERÖRİST AVUKATLARI 21-01-2017 10:58 ABD ÇÖKÜŞTE 17-01-2017 18:14 GENÇLİK VE KARDEŞLİK 13-01-2017 15:59 HÜSN-Ü ZAN ADEM-İ İTİMAD 09-01-2017 11:26 BÜNYEDEKİ VİRÜSLER 06-01-2017 17:06 KORU 03-01-2017 15:55 ABD VE BATI DEVŞİRMELERİ 01-01-2017 20:12 ABDULHAMİD HAN HAZRETLERİ 29-12-2016 20:46 HAZİN BİR TECELLİ 29-12-2016 07:59 BİR ASRIN MUHASEBESİ 26-12-2016 16:57 OYUNCULAR DEVREDE 21-12-2016 15:06 HALEP YANIYOR İNSANLIK ÖLÜYOR 19-12-2016 17:30 YALNIZ DEĞİL – Mİ - SİN REİS 14-12-2016 16:47 KURT GÖVDENİN İÇİNDE 13-12-2016 10:33 ŞEYTANİ ORTAKLIK 10-12-2016 11:19 MOLLA KABIZ 06-12-2016 16:54 RUH BEDEN ANLAŞMAZLIĞI 03-12-2016 12:46 KESNİZANİ TARİKATI 01-12-2016 08:14 İYİ BİR EĞİTİM İÇİN TEKLİFLER 23-11-2016 21:39 BİZ ÖĞRETMENLER 19-11-2016 10:18 HELAL YOL 15-11-2016 08:55 İN... 11-11-2016 16:57 HABER TV'LERİ KAN SAÇIYOR 07-11-2016 16:01 DESTAN YAZAN BİR MİLLETİZ 31-10-2016 16:11 ARŞDAN ARZA HECE HECE 29-10-2016 13:29 DİN PARALELLERİ DEVREDE 24-10-2016 16:42 İYİ Kİ ALLAH VAR 22-10-2016 14:54 BÜYÜK OYUN 20-10-2016 14:44 İŞTE GÜLEN 17-10-2016 10:03 KİLİT TUTMAYAN KAPI 14-10-2016 19:12 TÜRKİYENİN EN BÜYÜK PROBLEMİ HUKUK PROBLEMİDİR 13-10-2016 09:13 KAYBOLAN VE KAYBEDİLEN ÇOCUKLAR 11-10-2016 17:18 BEN SENDEMİYİM 10-10-2016 22:00 KOKMUŞ VE KOKUŞMUŞ DÜŞÜNCELER 07-10-2016 06:34 İŞGAL BİTMEDİ 05-10-2016 11:04 SENARYOLAR 03-10-2016 20:46 PEYGAMBERLERİN BİRBİRİNDEN ÜSTÜNLÜK FARKI 01-10-2016 13:28 BAKLAYI AĞIZDAN ÇIKARMAK 30-09-2016 17:09 KABİR HAYATI 30-09-2016 10:51 MAHZENLİ ALİ EFENDİ VE KABİR AZABI 29-09-2016 09:30 DEHŞETE KAPILDIM 27-09-2016 18:17 ŞEFKAT Mİ ADALET Mİ ? 26-09-2016 15:23 DOĞU BATI SENTEZİ 25-09-2016 15:42 DARBENİN İKİ PİYONU 20-09-2016 18:34 AJANLAR SAVAŞI 19-09-2016 19:09 GÜLEN BU MİLLETİN EVLADINA KILINÇ ÇEKTİ 18-09-2016 22:48 ABD BİR TERÖR DEVLETİ - Mİ - DİR 17-09-2016 11:57 AZGINLARDAN OLAN KİMSE 16-09-2016 11:28 KURBAN YAKINLAŞMAKTIR 12-09-2016 10:53 ŞEYTAN KÂBEYİ İŞGAL EDECEK 10-09-2016 23:32 TARİHE NOTLAR 10-09-2016 10:32 MÜNAFIK 09-09-2016 13:28 ALLAHIM AKİBETİMİZİ HAYREYLE 06-09-2016 18:22 MÜNAFIK BİR YAPI 05-09-2016 23:32 KALE KAPISI TEHLİKEDE 03-09-2016 17:54 ZAMANI GELMEDİ Mİ ? 01-09-2016 17:44 GÜLEN BAŞARDI FETÖ KAYBETTİ 31-08-2016 10:54 HERKES ŞAHIN PEŞİNDE 29-08-2016 14:12 CASİYE SURESİ VE 15 TEMMUZ 2016 CUNTA DARBESİ 28-08-2016 13:14 ÇANAKKALEDEN DAHA BETER 27-08-2016 11:40 ZULÜM BAŞINA ADALET KÜLAHINI GEÇİRMİŞ 26-08-2016 14:11 KISA...KISA.... 25-08-2016 12:26 İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT 24-08-2016 12:16 DEHŞET…. 23-08-2016 18:30 ALLAHA HAVALE EDİYORUZ 22-08-2016 11:14 TERÖRÜN İÇİNDEN MESAJ VAR 21-08-2016 13:19 TÜRKİYE, İSLÂM DÜNYASININ OKÇULAR TEPESİ 20-08-2016 14:29 NİFAK VE FİTNE 19-08-2016 09:39 YENİ TRUVA ATI VE ATLARI FETÖ 18-08-2016 14:44 MENFAAT ÜZERİNE DÖNEN YAPI 17-08-2016 18:40 MİT-TEKİ BİT YENİĞİ 16-08-2016 13:18 PİRAMİT YAPI PARALEL YAPI 15-08-2016 15:36 YETİŞİN!!! 3.ABDULHAMİDİ DEVİRİYORLAR 14-08-2016 12:40 BEN DE MAĞDUR OLDUM 13-08-2016 12:41 SESSİZ – SUSKUN - SAKİN BİR ÇIĞLIK 12-08-2016 15:56 OYUN İÇİNDE OYUN 11-08-2016 20:19 SIRADAKİ KİM? 10-08-2016 16:32 İSTANBULUN İKİNCİ FETHİ 09-08-2016 23:14 TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE 08-08-2016 17:04 DAHA ÇOK SEVER OLDUM 07-08-2016 12:06 İNGİLİZ KUSMUĞU 06-08-2016 10:12 KARUN VE FETÖ 04-08-2016 22:42 DARBENİN AYAK SESLERİ 02-08-2016 11:14 YURTTA İFSAD KOMİTESİ 31-07-2016 17:16 BU ADAMA DİKKAT ET 30-07-2016 10:39 MEŞHUR MÜNAFIK MANEN ÖLDÜ 27-07-2016 22:42 YENİLENEN YENİ BİR PKK 25-07-2016 20:50 DARBE RAHMET OLDU 22-07-2016 23:47 SON PERDE - FİNAL - BİTİŞ - THE END 18-07-2016 19:30 Terör Darbesi 16-07-2016 14:27 ELEST BEZMİNDE BAŞLAYAN AŞK 02-07-2016 15:51 KİRLİ ELLER 26-06-2016 15:12 O RUH AYAĞA KALKTI 22-06-2016 22:35 OKULLARDA DİSİPLİN KURULU ÇIKMAZI 20-06-2016 16:08 ZÜLKARNEYN 18-06-2016 13:54 YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR… 13-06-2016 14:08 DİNİME DAHLEDEN BARİ MÜSÜLMAN OLSA 09-06-2016 17:42 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 05-06-2016 10:55 VALİLİK 04-06-2016 09:58 AVRUPA BİTİŞTE 02-06-2016 12:21 AMAÇ 30-05-2016 17:00 ALLAH BENİ NİYE YARATTI 28-05-2016 10:15 KABİR VE KABİR AZABI 22-05-2016 12:44 BERAT KANDİLİ 21-05-2016 12:38 İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI 17-05-2016 12:41 DARBELERİN GÜNLÜĞÜ 13-05-2016 18:11 YÜKSELEN FERYATLAR 10-05-2016 22:24 GEÇMİŞİ UNUTMA 07-05-2016 09:31 KIRK YAMALI BOHÇA LAİKLİK 04-05-2016 16:52 Mİ’RAÇ 03-05-2016 13:30 İRTİCA – LAİKLİK 02-05-2016 09:04 BİTMEYEN GARABETLER 27-04-2016 20:40 İLK İNSAN VE ÂDEM 21-04-2016 12:43 RAHMET PEYGAMBERİ 20-04-2016 09:59 PEYGAMBERİMİZİ TANIMAK VE SEVMEK 18-04-2016 18:07 MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ 16-04-2016 10:19 AKIL KÂFİ MİDİR ? 14-04-2016 13:50 SINIRLARIN KALKTIĞI DÜNYAYA DOĞRU 12-04-2016 14:05 ALLAHI GÖRMİYECEKLER 10-04-2016 18:47 ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ 06-04-2016 19:46 İÇİMİZDEKİ AJAN 04-04-2016 19:53 EZELİ YARATIŞ EZELDEN YARATIŞ 02-04-2016 08:29 DEVLET MİLLET EL ELE 28-03-2016 18:40 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN 24-03-2016 22:47 SÜFYANİZMİN SON AYAK SESLERİ 21-03-2016 16:07 ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ 19-03-2016 11:44 MİSAFİRLE GELEN BEREKET 17-03-2016 21:37 DERBEDER EDEN DARBELER 14-03-2016 12:29 MEHMET AKİF ERSOY VE HAYATI 12-03-2016 14:35 ÇOK BEDEL ÖDEDİK 09-03-2016 09:29 EKSEN DEĞİL KİŞİLİK KAYMASI 02-03-2016 17:52 28-ŞUBAT 1997 VE DERİN DEVLET 27-02-2016 14:25 NEDEN ADIYAMAN ? 22-02-2016 14:53 İÇ TEHDİT 19-02-2016 17:16 ŞİANIN ZULMÜNÜN KAYNAĞI 15-02-2016 11:51 AYRIK OTLARI 12-02-2016 17:29 MEVCUDATIN LİSANI 09-02-2016 17:38 FİTNEYE ALET OLANLAR 05-02-2016 16:22 PADİŞAHLAR İÇKİ İÇMEZDİ 03-02-2016 15:34 UYUYAN HÜCRELER UYANIYOR 02-02-2016 11:54 HAYATA BAĞLILIĞIMIZ 29-01-2016 16:57 HİCRET – MUHACERET 27-01-2016 10:02 YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI : 17 – 25 ARALIK 2013 23-01-2016 11:35 ZULMET VE NUR 20-01-2016 11:06 İNGİLTERE MASON ORTAKLIĞI 16-01-2016 12:30 TARİHTEN KESİTLER 12-01-2016 23:50 DOĞU VE KÜRTLER 08-01-2016 19:13 GÜÇ VE DEVLET PEŞİNDE KOŞANLAR 05-01-2016 19:11 MASONLUĞUN GÜCÜ 02-01-2016 17:13 BEDİÜZZAMANDAN KESİTLER 31-12-2015 19:42 UYDURMA HADİS UYDURMACASI 28-12-2015 14:34 KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR 24-12-2015 14:40 KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR 24-12-2015 14:40 EĞİTİM FITRATTANDIR 21-12-2015 20:47 SOLCULUK VE ATATÜRKÇÜLÜK 19-12-2015 08:10 KIYAMET VE ALAMETLERİ 15-12-2015 21:29 ORDUYA KUMPAS MI ? 11-12-2015 00:12 ETİKSİZ SANAT- AHLAKSIZ SANATÇI 06-12-2015 13:45 NASIL BİR İRAN ? 02-12-2015 21:23 AĞIR GELDİ BU KİŞİLİK 28-11-2015 08:41 AYIDAN POST …….. 24-11-2015 22:16 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA 23-11-2015 14:35 ALDANMIŞ RUHLAR 20-11-2015 21:08 İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE 16-11-2015 13:30 MÂNA-İ İSMİ VE HARFİ BAKIŞ 14-11-2015 20:51 HALKLARIN SİCİLİ 12-11-2015 15:06 İTTİHAD-I İSLÂM 09-11-2015 16:55 RACUL-Ü FACİR 07-11-2015 10:52 MÂNA-İ İSMİ VE HARFİ BAKIŞ 03-11-2015 18:02 NASIL BİR İNSAN….??? 29-10-2015 14:25 TERÖR VE TERÖRİST 22-10-2015 12:37 KİRLİ İLİŞKİLER 11-10-2015 15:31 HDP VE ABD 28-09-2015 13:05 OSMANLIDA ÂDAB-I MUAŞERET 19-09-2015 14:02 Cizre neden seçildi? 11-09-2015 15:25 TÜRKİYE-NİN YE’CÜC VE ME’CÜCÜ 09-09-2015 12:20 İNSANLIĞIN DİBE VURUŞU VE ÖLÜŞÜ 06-09-2015 15:18 TESLİMİYET TİMSALİ 01-09-2015 13:24 AYAKLANAN AYAK TAKIMI 27-08-2015 14:08 SIRA İRAN’DA 24-08-2015 18:52 İRAN BAHANESİ 22-08-2015 15:16 Ergenekon-Pkk/Suriye-İsrail/İran-Ermenistan 19-08-2015 14:27 TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN 17-08-2015 12:11 LORD KINROOS VE GAZİ 12-08-2015 14:07 SOLAN HAYATLAR 05-08-2015 13:45 SENTEZ 25-07-2015 16:51 ANALİZ 22-07-2015 06:41 MISIR MI SURİYE Mİ OLMAK İSTERSİNİZ? 18-07-2015 09:11 SİMA 15-07-2015 04:16 KALBİ SELİM 10-07-2015 16:50 FES’ELU - SORUN – İSTEYİN 08-07-2015 01:55 TECERRÜD SIRRI 04-07-2015 23:28 LUT KAVMİ GERİ GELİYOR,TARİH TEKERRÜR EDİYOR 30-06-2015 18:27 KORKMA ! ALLAH BİZİMLE BERABERDİR 29-06-2015 09:02 RAMAZAN AYI VE ORUÇ 22-06-2015 09:29 TARİHE MESAJ 20-06-2015 03:56 TÜRKİYE-Yİ DİZAYN ETME OYUNLARI 17-06-2015 16:36 DOĞU H L CAHİL 13-06-2015 19:24 GERÇEKTEN BİR PROJELERİ VAR MI ? 10-06-2015 00:05 ALMANYA VE ALMAN MİLLETİ 06-06-2015 15:54 BERAT KANDİLİ 31-05-2015 18:25 CISSS… 30-05-2015 10:53 SENARYO 24-05-2015 08:25 CAMBAZA BAK CAMBAZA!!! 16-05-2015 17:02 İÇTEKİ ERMENİLER 01-05-2015 18:54 EKSEN Mİ YOKSA KİŞİLİK KAYMASI MI? 18-04-2015 17:14 TÜRKİYEDEKİ DİN HAZIMSIZLIĞI 08-04-2015 11:47 O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER 05-04-2015 19:50 İLLALLÂH 02-04-2015 08:18 İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR 31-03-2015 09:56 ÂDEM DÜNYADA 28-03-2015 14:59 CENNET HASRETİ 26-03-2015 22:35 HAVVA ANA 24-03-2015 23:01 SİYASETİN KİRLİ VE ÇİRKİN YÜZÜ 19-03-2015 22:51 YÜZLEŞMEK 18-03-2015 07:44 ŞEYTANIN KRALLIĞI 14-03-2015 10:31 RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 - 11-03-2015 22:21 YOKLUKTAKİ VARLIK 09-03-2015 20:53 YA DÜŞMAN İŞGAL ETSEYDİ ? 07-03-2015 11:35 DEVLET VE MHP BU MU ? 25-02-2015 23:45 ZALİM VE MAZLUM 17-02-2015 09:52 HAYRI NETİCE VEREN ŞER 14-02-2015 17:14 MEĞER ALDANILMIŞ !! 08-02-2015 12:46 TARİHİMİZ KISIRLAŞTIRILDI 05-02-2015 19:50 EMNİYETTE YIKILAN GÜVEN DUYGUSU 03-02-2015 22:52 SAĞLI SOLLU 01-02-2015 21:57 HADİSLERDE YEMEN-ŞAM 29-01-2015 17:55 OHH BEE…İYİ Kİ OKULLAR KAPANDI!.. 22-01-2015 22:00 FRANSIZ OYUNU 13-01-2015 23:40 ALÇALIŞIN ADI KİBİR 07-01-2015 17:58 KÂİNATI YÖNETEN İKİ GÜÇ; HARF VE SÖZ 31-12-2014 23:09 SECDEYİ ÇOK VE UZUN YAPIN 20-12-2014 22:05 KİŞİLİK ZAFİYETİ 13-12-2014 23:04 İHLAS VE SAMİMİYET 09-12-2014 22:33 DÜN VE BUGÜN 03-12-2014 17:37 KÜRTLER SOLUN KISKACINDA 30-11-2014 22:39 DÜNYASINI BATIRAN ÂHİRETİNİ BİTİRENLER 26-11-2014 20:10 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA 23-11-2014 21:18 FELAH BULANLAR – KURTULUŞA ERENLER 23-11-2014 16:16 MUHAMMEDSİZ İSLÂMİYET 17-11-2014 18:26 MANEVİYATSIZ HAYATTAN 09-11-2014 21:52 DAKYANUS ÖNCESİ VE SONRASI 03-11-2014 09:28 TESETTÜRDE LİYÂKAT 03-11-2014 09:27 GEÇMİŞ ÜMMETLERDE NAMAZ 03-11-2014 09:27 KİMİN HUKUKU ? 03-11-2014 09:26 BİR ZİHNİYETİN BİTİRDİKLERİ 03-11-2014 09:25 DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞMEYENLER 03-11-2014 09:24 CHP VE CUMHURİYET NASIL KURULDU 03-11-2014 09:24 MAHREMDİR 03-11-2014 09:24 NEYİN MAHKUMUYUZ ? 03-11-2014 09:23 İSA İLE İMTİHAN 03-11-2014 09:22 MİSYONER İMAMLAR 03-11-2014 09:22 ORTADOĞUDA KURULAN TUZAKLAR 03-11-2014 09:22 YASAK MEYVE 03-11-2014 09:22 O NERDE ? 03-11-2014 09:21 KUR’AN-DA TESHİR 03-11-2014 09:21 KUR’AN-DA TEMSİLLER 03-11-2014 09:21 MU’CİZELER VE SIRADAKİLER… 03-11-2014 09:20 GARİBLERE MÜJDELER OLSUN 03-11-2014 09:20 ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN… Ben ise… 03-11-2014 09:20 MUHTELİF HADİSLER 03-11-2014 09:19 CENNET KILIÇLARIN GÖLGESİ ALTINDADIR 03-11-2014 09:18 İHLASIN HAKİKATI 03-11-2014 09:18 ALLAH YOLUNDA CİHAD VE MÜCADELE 03-11-2014 09:17 MASUM VE MAZLUM ÇOCUKLAR 03-11-2014 09:17 RİSALE-İ NUR-DA EĞİTİM 03-11-2014 09:17 İNGİLİZ İHANET DEVLETİ 03-11-2014 09:15 HAYANIN HAKİKATI 03-11-2014 09:15 KIYAMETİN DEHŞETİ 03-11-2014 09:15 PEYGAMBERİMİZİN MU’CİZELERİNDEN 03-11-2014 09:14 KADINLARA ÖĞÜT 03-11-2014 09:14 CUMHURUN HAKİMİYETİ 03-11-2014 09:14 NASIL BİR MEŞVERET Kİ ? 03-11-2014 09:14 ÇATIDA ÇATLAK VAR 03-11-2014 09:12 ZULÜMLE BERBAD OLAN İSRAİL 03-11-2014 09:11 ÇOCUK TERBİYESİ 03-11-2014 09:11 NEFİSLE CİHAD 03-11-2014 09:11 RIFK İLE NASİHATTA BULUNMAK 03-11-2014 09:11 İLK DARBE ANINDA GÖSTERİLECEK SABIR 03-11-2014 09:11 BEŞ ÖĞÜT 03-11-2014 09:11 HAYIR VE ŞER 03-11-2014 09:10 GİYİNİK ÇIPLAKLAR 03-11-2014 09:10 ANNE BABA HAKKI 03-11-2014 09:10 MÜMİNLERİN İMTİHANI 03-11-2014 09:10 SERVET VE ZENGİNLİKLE İMTİHAN OLMAK 03-11-2014 09:10 İMANIN ŞUBESİ 03-11-2014 09:10 İSRAİL OYUNU 03-11-2014 09:10 MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER SAVAŞMADIKÇA…l 03-11-2014 09:09 DÜNYANIN FİTNESİ 03-11-2014 09:09 AMELLER NİYETLERE GÖREDİR 03-11-2014 09:09 TİLAVET-İL KUR’AN 03-11-2014 09:09 İSLAMIN ADALETİ 03-11-2014 09:09 TERBİYE-İ NEBEVİYE 03-11-2014 09:09 ZULÜMDEN SAKININ 03-11-2014 09:08 KİŞİ KIYAMET GÜNÜ GETİRİLİR 03-11-2014 09:08 KUVVETLİ MÜMİN 03-11-2014 09:08 YAKLAŞAN ŞERDEN… 03-11-2014 09:08 İYİ VE KÖTÜ MECLİSİN MİSALİ 03-11-2014 09:07 GEMİYİ DELENLER 03-11-2014 09:07 KIYAMET FİTNELERİ 03-11-2014 09:07 ARŞIN GÖLGESİNDE BARINACAK YEDİ MUTLU İNSAN 03-11-2014 09:07 HER DOĞAN İSLÂM FITRATI ÜZERE DOĞAR 03-11-2014 09:07 MÜNAKAŞA 03-11-2014 09:06 FİTNE KAPISI 03-11-2014 09:06 CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR? 03-11-2014 09:05 REDDİYECİLER 03-11-2014 09:05 IŞİD KİMİN İŞİ ? 03-11-2014 09:04 BERAT KANDİLİ 03-11-2014 09:04 GÖZ AYDINLIĞI 03-11-2014 09:04 İRAN BAHANESİ 03-11-2014 09:01 DERİN DEVLET MİT 03-11-2014 09:01 GENÇ CENKTE 03-11-2014 09:00 DİYALOG 03-11-2014 08:59 HADİS VE HADİS DERSİ KİTABI ÜZERİNE BİR TAHLİL VE TENKİD 03-11-2014 08:59 KAYYUM İSMİ 03-11-2014 08:58 YORGUN EĞİTİM 03-11-2014 08:58 BEN DE MAĞDUR OLDUM 03-11-2014 08:57 ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ 03-11-2014 08:56 MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ 03-11-2014 08:56 FİNALE DOĞRU.. ÇÖZÜLME.. ÇÖKME.. 03-11-2014 08:56 HAYA VE HUY 03-11-2014 08:55 SURİYE DUYGUSUZLUĞUN BİR BEDELİDİR 03-11-2014 08:54 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI BEYE 03-11-2014 08:53 BU OYUN BİTMEZ 03-11-2014 08:52 KAPANAN ESKİ VE AÇILAN YENİ DÖNEM '' TUZ KOKTU '' 03-11-2014 08:52 KAHTI RİCAL 03-11-2014 08:52 RİSALE-İ NURLARDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ 03-11-2014 08:50 ÂHİRZAMAN FİTNELERİ 03-11-2014 08:50 VAZİFEMİZ 03-11-2014 08:50 O CEMAAT BU CEMAAT MI? 03-11-2014 08:49
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2251
 • 2Konyaspor2142
 • 3Adana Demirspor2337
 • 4Fenerbahçe2337
 • 5Beşiktaş2336
 • 6Alanyaspor2235
 • 7Hatayspor2235
 • 8Başakşehir FK2234
 • 9Sivasspor2331
 • 10Kayserispor2231
 • 11Gaziantep FK2131
 • 12Fatih Karagümrük2330
 • 13Göztepe2327
 • 14Galatasaray2227
 • 15Giresunspor2226
 • 16Kasımpaşa2224
 • 17Antalyaspor2223
 • 18Çaykur Rizespor2221
 • 19Altay2218
 • 20Yeni Malatyaspor2216
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA